Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er: Salsmose Sportsrideklub
Forkortelse: SAS

Klubbens hjemsted er: 3660 Stenløse

 

§2 Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§3 Dans Ride Forbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§4 Medlemmer

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt de fylder 18, se dog §8.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1, juli.

 

§5 Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§6A Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opføre sig til skade for klubben. For at den beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. foretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgiven).
Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes til Dansk Ride Forbunds ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

 

§6C

I det af §6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

 

§7 Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet halvårligt forud og forfalden til betaling d. 1. januar og 1. juli.

For passive medlemmer opkræves medlemskontinget forud en gang årligt og er forfalden til betaling d. 1. januar.

Er kontingent ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigehder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidig, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§8 Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyld 18 år.

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fuldt 18 i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanten.

I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanernes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et medstyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

 

§9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

 • 1. Godkendelse af referat
 • 2. Meddelelser fra formanden
 • 3. Rapport fra udvalgene
 • 3.a. Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport
 • 3.b. Sportsudvalg
 • 3.c. Juniorudvalg
 • 4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel flertal, se dog §6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsensmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§10 Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingensbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §11.

Der bør ikke meddeles eneprokura.

 

§11 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubbens mindst 3 måneder.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

(forslagene refererer til §8)

Forslag 1:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 • 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • 4. Fastsættelse af kontingent
 • 5. behandling af indkomne forslag
 • 6. Valg af formand
 • 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • 9. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
 • 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • 11. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer beslutninger om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §2B og §6C.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Øvrige beslutninger ved simpel flertal.

 

§12 Lovændring

Til forandring af lovene kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

 

§13 Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer.

De reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

§14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Det regnes med det senest opgivne medlemstal til Dansk Ride Forbund ved beretning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

§15 Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpel flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 2.

 

Vedtages på stiftende generalforsamling d. 7.9.1993.